търсене Услуги при заявка "Проектиране, груб строеж" в града Варна

0
Бригада за груб строеж

www.olx.bg Варна

Кофражи, покриви, зидария, паркоустройство, ламаринени обшивки, улуци, хидроизолация - промазна/газопламъчна. Сглобяеми къщи. Работим със собствен хоризонтален и вертикален кофраж на ПЕРИ и ДОКА

22.07|21:35

0
Огради Кофраж Груб строеж Къщи Вили и Селата

bazar.bg Варна

Строителна Бригада прави Ограда, Септични Ями, Покриви, Кофраж и Арматура, Зидария Камък, шпатловка, боядисване, качествено и на Най-добри Цени! Заповядайте при нас!

03.09|19:47

0
Архитектурно проектиране

bazar.bg Варна

„Задачата ни е да предоставяме на клиента в рамките на неговото време и финансови възможности не това, което иска, а това, за което дори не е мечтал, че може да поиска. И след като го получи, да разпознае в него желанието, което винаги е искал да има. ” арх. С. Кавлаков Предлагам aрхитектурно и комплексно проектиране на жилищни сгради, къщи, вили, пристройки и др. Преустройства, смяна на предназначението. Бързи срокове, гарантирано качество и безплатен авторски надзор на проектираните сгради. #архитектура #проектиране #kavlakov Изходни данни за проектиране Изходни данни които са ни необходими за да започнем работа по Вашия проект: - Задание за проектиране - Договор за проектиране 1. Скица за недвижим имот 2. Виза за проектиране 3. Нотариален акт 4. Предварителен договор с електроразпределително дружество 5. Предварителен договор със съответното дружество „Водоснабдяване и канализация” Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части за нови сгради. 1. част Архитектурна 2. част Конструктивна- с включен технически контрол на проекта 3. част Електрическа(ЕЛ) 4. част Водопровод и канализация (ВиК) 5. част Отопление, Вентилация и Климатизация(ОВиК)- тази част не е задължителна за получаване на разрешение за строеж за къща. 6. част Енергийна ефективност- само за къщи над 50кв.м. 7. част Геодезическа 8. част План за безопасност и здраве(ПБЗ)- одобрява след разрешение за строеж и преди откриване на строителна площадка 9. част План за управление на строителни отпадъци - изисква се за къщи над 300м2 и се одобрява след разрешение за строеж и преди откриване на строителна площадка 10. част Пожарна безопасност(ПБ)- само за къщи със застроена площ над 200кв.м. 11. част Геология 12. част Технологична 13. част Озеленяване 14. част Интериор и обзавеждане Изготвянето на съответните проектни части във фаза технически проект е основание за издаване на разрешение за строеж. Често срещани термини и съкращения в архитектурата, проектирането и градоустройството Съкращения: (отм.) - отменено ДАГ - Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ДНСК - Дирекция за национален строителен контрол ЕСУТ - Експертен съвет по устройство на територията ЗУТ - Закон за устройство на територията ЗИД на ЗУТ - Закон за изменение и допълнение на ЗУТ ЗКИР - Закон за кадастъра и имотния регистър ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси ЗООС - Закон за опазване на околната среда ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи ЗУЗСО - Закон за устройство и застрояване на Столична община КВС - Карта на възстановената собственост КАБ - Камара на архитектите в България КИИП - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране КПИИ - Комплексен план за инвестиционна инициатива МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството НАГ - Направление “Архитектура и Градоустройство” НПОРИДМЕРДТСО - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община НИПК - Национален институт за паметници на културата ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда ОЕСУТ - Общински експертен съвет по устройство на територията ОСИП - Обем и съдържание на инвестиционните проекти ОУП - Общ устройствен план ПЗ - План за застрояване ПЗР - Преходни и заключителни разпоредби ПИ - Поземлен имот ПО - Преместваеми обекти ППС - Подземни проводи и съоражения ПР - План за регулация ПРЗ - План за регулация и застрояване ПУП - Подробен устройствен план ПУР - План за улична регулация РЕ - Рекламни елементи РДНСК - Регионална дирекция за национален строителен контрол ТУКР - Териториално устройство, кадастър и регулация УПИ - Урегулиран поземлен имот Съкращения в градоустройствените планове: Ж - група жилищни устройствени зони; O - група устройствени зони за общественообслужващи дейности; Смф - група смесени многофункционални устройствени зони; П - група производствени устройствени зони; З - група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване; Са - група устройствени зони за спорт и атракции; С - група земеделски устройствени зони; Г - група горски устройствени зони; Р - група територии за природна защита; Т - обособени терени за специфични нужди; Ц-1 - устройствена зона на новия делови център; Ц-2 - устройствена зона на стария софийски център; Ц-3 - устройствена зона със смесено застрояване; Смф1 - смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване; Смф2 - смесена многофункционална устройствена зона; Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д - резервни терени за далекоперспективно развитие. Термини и определения Урегулиран поземлен имот(УПИ) - поземлен имот за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. Строежи - надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. Скица за недвижим имот - извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Копие от изчертан подземен кадастър - има същото съдържание, както на скицата за недвижим имот, но на нея допълнително са означени всички мреминаващи през имота проводи и съоражения на инженерната инфраструктура - водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване, кабелни проводи и др. и сервитутите към тях. Виза за проектиране(скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) - копие(извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата. В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно строителство, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти на техническата инфраструктура(пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза. Схема за поставяне - определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, собственост на държавата или общината. Скица с указан начин на поставяне - определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, които не са собственост на държавата или общината. Разрешение за строеж - издава се въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено на база идеен проект, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се описват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен строк до завършването на строежа. Разрешение за поставяне - за преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане. За обектите изброени по-горе, издава се по ред, установен с наредба на общинския съвет (за София това е НПОРИДМЕРДТСО), а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител (чл. 56 ал. 2 от ЗУТ) Подробен устройствен план (ПУП) - конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Те са: - план за регулация и застрояване(ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; - план за регулация (ПР) - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване; - план за улична регулация (ПУР) - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост; - план за застрояване (ПЗ) - план за режим на застрояване; - работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне; - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Специализирани подробни устройствени планове - разработват се за земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специално или друго предназначение - при спазване на чл. 111 от ЗУТ. Застроена площ (ЗП) - площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен. Свободна дворна площ - разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи. Плътност на застрояването - отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях. Разгъната застроена площ (РЗП) - сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите. Интензивност на застрояване на урегулирания поземлен имот - отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

14.08|18:17

0
Проектиране и Изграждане на Системи за Видеонаблюдение

www.olx.bg Варна

Разгледайте всички обяви на - https://internexus.olx.bg Предлагаме продажба и монтаж на системи за видеонаблюдение, камери за видеонаблюдение. Камери за нощно виждане, вандалоустойчиви камери, влагоустойчиви камери, куполни камери, скрити камери. Проектираме и изграждаме системи за видеонаблюдение за гр. Варна и региона. Възможност за отдалечен достъп до камерите посредством интернет, гледане в реално време на DVR/NVR система, както преглед и сваляне на записи от системите за видеонаблюдение Монтаж и ремонт на системите, гаранционен и след гаранционен сервиз. Фирмата извършва дейност на територията на град Варна и Областта. Профилактика и надграждане на системи за видеонаблюдение. Възможност за изграждане на безжична свързаност между отдалечени обекти посредством антени за изграждане на видеонаблюдение. Всички продукти са нови с 2 години гаранция. Подходящи за инсталация в най различни типове обекти. - системи за видеонаблюдение в офиси - системи за видеонаблюдение в търговски обекти - системи за видеонаблюдение в складове - системи за видеонаблюдение в заведения - системи за видеонаблюдение в игрални зали - системи за видеонаблюдение в домове Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение - камери, обективи, записващи устройства и технология, са в основата за успешна реализация на проекта. Ние предлагаме проектиране и изграждане на съвременни системи за видеонаблюдение и осигуряваме гаранционно и следгаранционно обслужване. Работим основно с продукти на един от лидерите в бранша HIKVISION. Hikvision e глобален лидер в иновативните продукти и решения за видеонаблюдение. Промоционални Комплекти !!! 4-Мегапиксела IP Камера + PoE Инжектор + Карта 64GB + 30m FTP = 350 лв. 4 IP Камери Full HD + Мрежов Рекордер + PoE Switch + HDD 1TB = 999 лв. 4 FULL HD Камери + Рекордер + HDD 1 TB = 570 лв. 3 Камери Full-HD + 1 Управляема(PTZ) Камера + DVR = 1245 лв. IP Видеодомофонна Система HIKVISION = 700 лв. 4-Камери HD 720p + DVR = 361 лв.

09.08|01:35

0
Мебели по поръчка - проектиране, изработка и монтаж

www.olx.bg Варна

Обзавеждането на дома или офиса често може да се превърне в изнурителна задача. Макар големите вериги да предлагат голямо разнообразие от мебели "за всеки дом", те рядко отговарят цялостно на нашите изисквания по отношение на дизайн, материали, цветова гама, размери, цена. Ако сте изморени от лутане между магазини или имате индивидуален проект и търсите кой да го изработи, ние от Голдън 9 ООД с радост ще Ви помогнем! При нас можете да разчитате на: - коректно и професионално отношение - оглед на място и базово скициране на проекта в рамките на 48 часа от Вашето обаждане - подробна оферта включваща визуализация - срок на изработка между 7-30 дни в зависимост от обема на проекта и сезонната натовареност - доставка и монтаж от професионално подготвени техници в рамките на един ден Нашето портфолио включва обзавеждане за кухни, спални, всекидневни, детски стаи, офиси, складове, ваканционни селища, хотели, косметичен салон, звукозаписно студио. Очакваме ви!

18.10|01:40

История на вашите искания

Добавена е дата