търсене Услуги при заявка "Проектиране, груб строеж" в града Варна

0
Изпълняваме груб строеж, жилищно строителство, промишлено строителство.Груб строеж, бригада,фундамет

bazar.bg Варна

Работим във град Варна и региона. Изпълняваме груб строеж, жилищно строителство, промишлено строителство, основи, фундаменти, кофраж, бетон, бетонна ограда,басейни,подпорни стени,шайби,колони,изливане на бетон, ремонт на покриви,ремонт на стар и направа на нов покрив. Лидер Варна-Строителство за Варна "Лидер Варна" ЕООД има опит в изграждането на еднофамилни къщи. Можем да Ви изготвим подробна оферта за груб строеж "или до ключ" след предоставени чертежи по конструкция, архитектура и количествена сметка. Всеки обект си има своите особености, посочените цени са ориентировъчни. Съгласно ЗУТ "Груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи. Грубият строеж съдържа СМР (строително монтажни работи), които в по голямата си част са общи части на сградите - това са всички стоманобетонни елементи, като основи, плочи, греди, колони и други конструктивни елементи, стълбищата на сградите с режим на етажна собственост, покривът, общите клонове на вътрешните инсталации. Средната цена за "груб строеж" на къща е 80 - 100 евро с ДДС. В цената за груб строеж не влизат цени за подготовката на обекта за работа - ограждане на обекта, изкопи, санитарен възел, охрана на инструмент и материал, както и обратен насип с трамбовка, дрениране и хидроизолация на основите. Цената за покривната конструкция се калкулира отделно, като тя е сравнително по-малка от средната цена за груб строеж. В цената за груб строеж влиза стойността на материалите, и труда. В цената се включват труд и материали за фундиране ( армиране, кофриране и изливане на основи ), армиране, кофриране и изливане на бетон на плочи, колони, греди, стълби и покрив, ако той е от стоманобетон. Влизат още труда и материалите за зидария. Към цената за материали се начислява и процент за транспорт и товаро-разтоварна дейност. Така се формира крайната цена за "груб строеж". Препоръчително е фирмата изпълнител да е регистрирана в Строителния регистър. Ако фирмата не е легитимна Общината ще Ви създаде спънки в узаконяването на къщата в последствие. Всички цени са приблизителни и подлежат на коментар. Точна оферта може да се изготви след предоставяне на проектна документация. Услуги Строителни и ремонтни Искате нова ограда със: зидане на ограда: изливане на бетон (фундамент) за ограда: Направа на кофраж за ограда: Цената се определя само след предварителен оглед на място!! Телефон за връзка с мен- 0895 459 185 Грубият на покрив,направа на нов Груб строеж от (по договаряне) кв.м до (по договаряне) кв.м. труд и материали. Само труд от 18 лв кв.м до 45 лв кв.м (зависи от сложноста и др.) Строителство до ключ от 230 евро кв.м до 250 евро кв.м. труд и материали! С проект от 240 евро кв.м до 260 евро кв.м. Работим с опитен Проектант, който може да ви изготви проект на добри цени. Груб строеж-бригада-строеж на къщи Проектираме и изграждаме покривни конструкции с гаранция до 30 г. Груб строеж, бригада, фундаменти, кофраж, сглобяеми дървени къщи, проекти, покриви Изпълняваме груб строеж, жилищно строителство, промишлено строителство, укрепване на къщи, основи, фундаменти, кофраж, бетон, арматура. Нови покриви и ремонт на стари. Подпорни стени.Строителство на къщи, вили, гаражи,кооперации кота корниз, фундаменти за сглобяеми дървени къщи. къщи. Сглобяеми къщи. Метални конструкци. Термопанели. Довършителни работи до ключ.

30.04|06:38

0
Груб строеж,къщи,огради,пътеки,фундаменти,кофраж,зидария.

www.olx.bg Варна

"Строителен Лидер"ЕооД град Варна извършва Груб на къщи. Басейни,подпорни стени,покриви и мн.други.За повече инфо тук http://stroeg.blogspot.com/ Строителна бригада-Работим със наши или ваши материали.Grub stroej na kushti

25.03|12:19

0
Проектиране, КСС

www.olx.bg Варна

Инженер- конструктор; Изготвям проекти по части : конструкции, ПБЗ, ПБ, ПУСО, конструктивни становища за търпимост , огради, експертизи, консултации, количествени сметки, технически паспорти на сгради и др.Цялостно проектиране на жилищни сгради, пристройки, надстройки, тераси. Изготвям КСС, анализи, записки за търгове.

29.03|20:19

0
Архитектурно проектиране

bazar.bg Варна

„Задачата ни е да предоставяме на клиента в рамките на неговото време и финансови възможности не това, което иска, а това, за което дори не е мечтал, че може да поиска. И след като го получи, да разпознае в него желанието, което винаги е искал да има. ” арх. С. Кавлаков Предлагам aрхитектурно и комплексно проектиране на жилищни сгради, къщи, вили, пристройки и др. Преустройства, смяна на предназначението. Бързи срокове, гарантирано качество и безплатен авторски надзор на проектираните сгради. #архитектура #проектиране #kavlakov Изходни данни за проектиране Изходни данни които са ни необходими за да започнем работа по Вашия проект: - Задание за проектиране - Договор за проектиране 1. Скица за недвижим имот 2. Виза за проектиране 3. Нотариален акт 4. Предварителен договор с електроразпределително дружество 5. Предварителен договор със съответното дружество „Водоснабдяване и канализация” Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части за нови сгради. 1. част Архитектурна 2. част Конструктивна- с включен технически контрол на проекта 3. част Електрическа(ЕЛ) 4. част Водопровод и канализация (ВиК) 5. част Отопление, Вентилация и Климатизация(ОВиК)- тази част не е задължителна за получаване на разрешение за строеж за къща. 6. част Енергийна ефективност- само за къщи над 50кв.м. 7. част Геодезическа 8. част План за безопасност и здраве(ПБЗ)- одобрява след разрешение за строеж и преди откриване на строителна площадка 9. част План за управление на строителни отпадъци - изисква се за къщи над 300м2 и се одобрява след разрешение за строеж и преди откриване на строителна площадка 10. част Пожарна безопасност(ПБ)- само за къщи със застроена площ над 200кв.м. 11. част Геология 12. част Технологична 13. част Озеленяване 14. част Интериор и обзавеждане Изготвянето на съответните проектни части във фаза технически проект е основание за издаване на разрешение за строеж. Често срещани термини и съкращения в архитектурата, проектирането и градоустройството Съкращения: (отм.) - отменено ДАГ - Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ДНСК - Дирекция за национален строителен контрол ЕСУТ - Експертен съвет по устройство на територията ЗУТ - Закон за устройство на територията ЗИД на ЗУТ - Закон за изменение и допълнение на ЗУТ ЗКИР - Закон за кадастъра и имотния регистър ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси ЗООС - Закон за опазване на околната среда ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи ЗУЗСО - Закон за устройство и застрояване на Столична община КВС - Карта на възстановената собственост КАБ - Камара на архитектите в България КИИП - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране КПИИ - Комплексен план за инвестиционна инициатива МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството НАГ - Направление “Архитектура и Градоустройство” НПОРИДМЕРДТСО - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община НИПК - Национален институт за паметници на културата ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда ОЕСУТ - Общински експертен съвет по устройство на територията ОСИП - Обем и съдържание на инвестиционните проекти ОУП - Общ устройствен план ПЗ - План за застрояване ПЗР - Преходни и заключителни разпоредби ПИ - Поземлен имот ПО - Преместваеми обекти ППС - Подземни проводи и съоражения ПР - План за регулация ПРЗ - План за регулация и застрояване ПУП - Подробен устройствен план ПУР - План за улична регулация РЕ - Рекламни елементи РДНСК - Регионална дирекция за национален строителен контрол ТУКР - Териториално устройство, кадастър и регулация УПИ - Урегулиран поземлен имот Съкращения в градоустройствените планове: Ж - група жилищни устройствени зони; O - група устройствени зони за общественообслужващи дейности; Смф - група смесени многофункционални устройствени зони; П - група производствени устройствени зони; З - група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване; Са - група устройствени зони за спорт и атракции; С - група земеделски устройствени зони; Г - група горски устройствени зони; Р - група територии за природна защита; Т - обособени терени за специфични нужди; Ц-1 - устройствена зона на новия делови център; Ц-2 - устройствена зона на стария софийски център; Ц-3 - устройствена зона със смесено застрояване; Смф1 - смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване; Смф2 - смесена многофункционална устройствена зона; Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д - резервни терени за далекоперспективно развитие. Термини и определения Урегулиран поземлен имот(УПИ) - поземлен имот за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. Строежи - надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. Скица за недвижим имот - извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Копие от изчертан подземен кадастър - има същото съдържание, както на скицата за недвижим имот, но на нея допълнително са означени всички мреминаващи през имота проводи и съоражения на инженерната инфраструктура - водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване, кабелни проводи и др. и сервитутите към тях. Виза за проектиране(скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) - копие(извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата. В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно строителство, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти на техническата инфраструктура(пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза. Схема за поставяне - определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, собственост на държавата или общината. Скица с указан начин на поставяне - определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, които не са собственост на държавата или общината. Разрешение за строеж - издава се въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено на база идеен проект, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се описват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен строк до завършването на строежа. Разрешение за поставяне - за преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане. За обектите изброени по-горе, издава се по ред, установен с наредба на общинския съвет (за София това е НПОРИДМЕРДТСО), а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител (чл. 56 ал. 2 от ЗУТ) Подробен устройствен план (ПУП) - конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Те са: - план за регулация и застрояване(ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; - план за регулация (ПР) - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване; - план за улична регулация (ПУР) - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост; - план за застрояване (ПЗ) - план за режим на застрояване; - работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне; - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Специализирани подробни устройствени планове - разработват се за земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специално или друго предназначение - при спазване на чл. 111 от ЗУТ. Застроена площ (ЗП) - площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен. Свободна дворна площ - разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи. Плътност на застрояването - отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях. Разгъната застроена площ (РЗП) - сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите. Интензивност на застрояване на урегулирания поземлен имот - отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

21.05|00:26

0
Интериорен дизайн - проектиране, 3д визуализации и изпълнение

bazar.bg Варна

Studio BraVe Design се специализира в изготвянето на интериорен дизайн. Силата ни е в умението да проектираме и реализираме уникален интериор с отличителна дизайнерска визия. Основната ни цел при създаването на проекта е да обединим Вашите идеи и представи за интериора и функцията му с нашето виждане и дългогодишен опит в създаването на удобство, функционалност и стил. С нашия индивидуален подход към всеки клиент, с нашето внимание към детайла и с нашата страст към работата НИЕ ще изградим мечтания облик на ВАШИЯ дом. За десетте години опит в областта на Интериорния дизайн придобихме умението да съчетаваме хармонично всичко нужно за да превърнем жилището в дом ( подови настилки, стенни покрития, тавани, осветление, текстилни изделия, качествени и удобни мебели, дивани, черна и бяла техника ). За повече информация можете да посетите страницата ни във ФБ: Studio BraVe Design. Доверете се на нашия опит и професионализъм и няма да сгрешите.

03.05|12:36